Det danske Whiskey Laug
 

                                            FORORDNINGER

Medlemskabet er baseret på købet af en tønde 25 års gammel Irsk whiskey af mærket "Bushmills Millennium Malt".

FORMÅL:

1. At udvikle medlemmernes behov for den ædle galliske drik "uisge beatha" ved at give medlemmerne et basalt teoretisk kendskab til whisky og et til-bundsgående kendskab til Irsk Whiskey.

2. For at udvikle medlemmernes behov for denne ædle drik, skal lauget gennemføre såvel teoretiske, som praktiske kurser for medlemmerne.
 Teorikurserne skal omfatte:
  - principperne omkring destillation
  - processerne omkring transformationen fra landbrugsprodukt, til det færdige nydelsesmiddel.
 Praktikdelen skal omfatte:
  - prøvesmagning af forskellige fabrikanters produkter, herunder blindsmagning.
  - Evt. sammenligning med andre beslægtede destillater, fremstillet på andre  grundsubstanser (pomme de terre, Agaver m.v.)
  - Ekskursioner, hvor en af disse bør gå til Old Bushmills distilleri.

MEDLEMMER:

3. Hunkønsvæsner kan af praktiske grunde ikke optages som medlemmer af lauget.

4. For tøndens restindhold ( ca. 216106 Scrouples eller 72035 Drams) af de 280liter og destilleriets påståede værdi, blev   fastsat en købs-pris pr. 22 februar 1996, på £ 4700.00.    (kr.40.749,47).  Beløbet er delt på 20 parts ejere.

5. Bevis for ejerforholdet af andelen af tønden og medlems-skabet af lauget, er et skøde ( Deed of Sale), udstedt af "Old Bushmills" destilleri til Lauget, og et af laugets bestyrelse udfærdiget skøde til de enkelte medlemmer for indbetalt andel til whiskey tøndens anskaffelse.

6. Såfremt et medlem, af en eller flere uforståelige årsager, ønsker at ud-træde af lauget, skal han først lade de øvrige medlemmer have mulighed for at erhverve andelen, før denne udbydes i fri handel. Hvis andelen sælges eller overgår til tredje part overtager den nye parthaver eventuelle følgeudgifter i forbindelse med hjemtagelse af whiskeyen. Eventu-elle nye medlemmer (af hankøn) skal god-kendes af laugets medlemmer, inden optagelse kan finde sted.

ORGANISATION

7. Lauget vælger 4 med-lemmer til at varetage Laugets daglige drift. Herefter konstituerer Quatuorviratet sig som følger:
 - en older-mand,
 - en kvæstor
 - en kyper og
   en Medicus.
Valget gælder for en toårig periode.

FORENINGENS OPLØSNING

8. Foreningen kan opløses når tøndens indhold er tappet på flasker og fordelt til medlemmerne, dog tidligst år 2000 kl 0001. Forud for Laugets opløsning, skal alle aktiver såvel som passiver - der ikke er den enkeltes ejendom - være konsumeret i fuld harmoni.

Som vedtaget på laugets generalforsamling fredag d. 24 MAJ 1996
 
   Back